Anderson Park
Mặt bằng

TẦNG 3

Block D
Mặt bằng

TẦNG 3

Block D
01
Căn hộ D03.01
GFA: 35.61m2
NFA: 39.78m2
02
Căn hộ D03.02
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
03
Căn hộ D03.03
GFA: 49.28m2
NFA: 54.76m2
04
Căn hộ D03.04
GFA: 48.93m2
NFA: 54.09m2
05
Căn hộ D03.05
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
06
Căn hộ D03.06
GFA: 32.62m2
NFA: 37.72m2
07
Căn hộ D03.07
GFA: 32.62m2
NFA: 37.72m2
08
Căn hộ D03.08
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
09
Căn hộ D0309
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
10
Căn hộ D03.10
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
11
Căn hộ D03.11
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
12
Căn hộ D03.12
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
13
Căn hộ D03.13
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
14
Căn hộ D03.14
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
15
Căn hộ D03.15
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
16
Căn hộ D03.16
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
17
Căn hộ D03.17
GFA: 45.17m2
NFA: 50.37m2
18
Căn hộ D03.18
GFA: 46.92m2
NFA: 53.25m2
19
Căn hộ D03.19
GFA: 29.09m2
NFA: 32.41m2
20
Căn hộ D03.20
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
21
Căn hộ D03.21
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
22
Căn hộ D03.22
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
23
Căn hộ D03.23
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
24
Căn hộ D03.24
GFA: 33.80m2
NFA: 38.95m2
25
Căn hộ D03.25
GFA: 33.80m2
NFA: 38.95m2
26
Căn hộ D03.26
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
27
Căn hộ D03.27
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
28
Căn hộ D03.28
GFA: 34.84m2
NFA: 38.84m2
Mặt bằng

TẦNG 4 - 14

Block D
Mặt bằng

TẦNG 4 - 14

Block D
01
Căn hộ D04.01
GFA: 35.61m2
NFA: 39.78m2
02
Căn hộ D04.02
GFA: 32.89m2
NFA: 37.01m2
03
Căn hộ D04.03
GFA: 41.80m2
NFA: 47.33m2
04
Căn hộ D04.04
GFA: 45.11m2
NFA: 50.68m2
05
Căn hộ D04.05
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
06
Căn hộ D04.06
GFA: 32.62m2
NFA: 37.72m2
07
Căn hộ D04.07
GFA: 32.62m2
NFA: 37.72m2
08
Căn hộ D04.08
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
09
Căn hộ D04.09
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
10
Căn hộ D04.10
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
11
Căn hộ D04.11
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
12
Căn hộ D04.12
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
13
Căn hộ D04.13
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
14
Căn hộ D04.14
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
15
Căn hộ D04.15
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
16
Căn hộ D04.16
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
17
Căn hộ D04.17
GFA: 45.17m2
NFA: 50.37m2
18
Căn hộ D04.18
GFA: 32.62m2
NFA: 37.72m2
19
Căn hộ D04.19
GFA: 29.09m2
NFA: 32.41m2
20
Căn hộ D04.20
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
21
Căn hộ D04.21
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
22
Căn hộ D04.22
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
23
Căn hộ D04.23
GFA: 33.80m2
NFA: 38.95m2
24
Căn hộ D04.24
GFA: 33.80m2
NFA: 38.95m2
25
Căn hộ D04.25
GFA: 33.80m2
NFA: 38.95m2
26
Căn hộ D04.26
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
27
Căn hộ D04.27
GFA: 32.89m2
NFA: 36.90m2
28
Căn hộ D04.28
GFA: 34.84m2
NFA: 38.84m2
Mặt bằng

TẦNG 15

Block D
Mặt bằng

TẦNG 15

Block D
01
Căn hộ D15.01
GFA: 70.69m2
NFA: 76.80m2
02
Căn hộ D15.02
GFA: 41.98m2
NFA: 47.34m2
03
Căn hộ D15.03
GFA: 46.36m2
NFA: 51.94m2
04
Căn hộ D15.04
GFA: 67.70m2
NFA: 74.62m2
05
Căn hộ D15.05
GFA: 67.70m2
NFA: 74.62m2
06
Căn hộ D15.06
GFA: 68.06m2
NFA: 73.80m2
07
Căn hộ D15.07
GFA: 68.06m2
NFA: 73.80m2
08
Căn hộ D15.08
GFA: 68.06m2
NFA: 73.80m2
09
Căn hộ D15.09
GFA: 68.06m2
NFA: 73.80m2
10
Căn hộ D15.10
GFA: 90.51m2
NFA: 99.78m2
11
Căn hộ D15.11
GFA: 67.85m2
NFA: 73.15m2
12
Căn hộ D15.12
GFA: 68.06m2
NFA: 73.80m2
13
Căn hộ D15.13
GFA: 68.88m2
NFA: 75.85m2
14
Căn hộ D15.14
GFA: 68.88m2
NFA: 75.85m2
15
Căn hộ D15.15
GFA: 69.82m2
NFA: 75.92m2
Mặt bằng

TẦNG 16 - 19, 21 - 38

Block D
Mặt bằng

TẦNG 16 - 19, 21 - 38

Block D
01
Căn hộ 01
GFA: 66.91m2
NFA: 73.38m2
02
Căn hộ 02
GFA: 41.98m2
NFA: 47.35m2
03
Căn hộ 03
GFA: 46.36m2
NFA: 51.94m2
04
Căn hộ 04
GFA: 63.92m2
NFA: 71.21m2
05
Căn hộ 05
GFA: 63.92m2
NFA: 71.21m2
06
Căn hộ 06
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
07
Căn hộ 07
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
08
Căn hộ 08
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
09
Căn hộ 09
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
10
Căn hộ 10
GFA: 83.31m2
NFA: 93.18m2
11
Căn hộ 11
GFA: 63.93m2
NFA: 69.58m2
12
Căn hộ 12
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
13
Căn hộ 13
GFA: 65.10m2
NFA: 72.55m2
14
Căn hộ 14
GFA: 65.10m2
NFA: 72.44m2
15
Căn hộ 15
GFA: 66.30m2
NFA: 72.78m2
Mặt bằng

TẦNG 20

Block D
Mặt bằng

TẦNG 20

Block D
01
Căn hộ D20.01
GFA: 66.91m2
NFA: 73.38m2
02
Căn hộ D20.02
GFA: 41.98m2
NFA: 47.35m2
03
Căn hộ D20.03
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
04
Căn hộ D20.04
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
05
Căn hộ D20.05
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
06
Căn hộ D20.06
GFA: 83.31m2
NFA: 93.18m2
07
Căn hộ D20.07
GFA: 63.93m2
NFA: 69.58m2
08
Căn hộ D20.08
GFA: 64.38m2
NFA: 70.50m2
09
Căn hộ D20.09
GFA: 65.10m2
NFA: 72.55m2
10
Căn hộ D20.10
GFA: 65.10m2
NFA: 72.44m2
11
Căn hộ D20.11
GFA: 66.30m2
NFA: 72.78m2
LYN PROPERTY
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhận tin